Drobečková navigace

Aktuality > Poskytování informací, příjem žádostí a způsob podání, výroční zprávy

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí: 14.00 hod - 18.00 hod 

  středa :  14.00 hod - 18.00 hod

 2. Telefonické podání: pevná linka - 283 980 011
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou@boranovice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Bořanovice , Ke Kampeličce 67, 250 65 Bořanovice.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v *Obci, Ulice č.p. v*úředních dnech a hodinách:

pondělí: 14.00 hod - 18.00 hod 

středa :  14.00 hod - 18.00 hod

Telefonické podání: pevná linka - 283 980 011
Poštou na adresu Obecní úřad Bořanovice , Ke Kampeličce 67, 250 65 Bořanovice
Elektronicky na e-mail: ou@boranovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: ykpa7y9
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Bořanovice , Ke Kampeličce 67, 250 65 Bořanovice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací           

Ceník úhrad za poskytování informací,
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Bořanovice č. Z2/7/24

 1. Pořízení kopií a tisků
  • vztahuje se na velikost originálu:

  A4

  první strana

  černá

  30 Kč

  barevná

  40 Kč

   

  druhá a další strany

  černá

  10 Kč

  barevná  

  25 Kč

  pouze běžný tisk, maximálně do 20% pokrytí strany

  je-li originál větší než A4 je cena kopie součtem cen menších formátů např. A2 = 4 x A4, A3 = 2 x A4

  • za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou bude Obec Bořanovice za pořízení kopie u tohoto poskytovatele povinna uhradit. Zároveň mohou být účtovány náklady na cestovné spojené s pořízením této kopie a poplatky viz bod 4.
  • skenování

  A4

  první strana

  30 Kč

  A4

  druhá a další strany

  10 Kč

     
 1. Opatření technických nosičů

1 ks DVD

40 Kč

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 1. Odeslání informací žadateli, balné

V případě, že bude informace žadateli na jeho žádost odeslána poštou, náklady na poštovní služby se účtují dle platných tarifů České pošty, s. p.

 • listovní zásilky na dobírku/doporučené
 • balíkové zásilky na dobírku/doporučené
 • jiné

Balné bude účtováno dle skutečných nákladů na desky, karton, balicí papír a podobně.

 1. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání se stanoví sazba úhrady za každou započatou hodinu jedním zaměstnancem ve výši 300 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50 Kč, nebude úhrada požadována.

Žadatel o informaci bude (v případě, kdy poskytovatel informace požaduje úhradu) předem seznámen s touto skutečností a předběžnou výší úhrady za zpracování jeho žádosti o informaci, dle požadovaného rozsahu.

 

Formuláře

Výroční zprávy o poskytování informací

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Pozvánka - Anenská pouťová zábava - Bořanovice 2024
Pozvánka - Anenská pouťová zábava - Bořanovice 2024
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Návštěvnost stránek

2996465