Drobečková navigace

Aktuality > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Příjem elektroodpadu

Provoz sběrného místa elektroodpadu na obecním pozemku u křižovatky ul. Hraniční a ul. Pivovarská, který vykonával Sbor dobrovolných hasičů Bořanovice ve spolupráci s obcí byl k 31.12.2022 ukončen. Členové sboru hasičů se rozhodli ukončit tuto aktivitu z logistických a personálních důvodů. Odkládání jakéhokoliv dalšího odpadu před vraty dvora a v prostoru samotném bude pokládáno za zakládání skládky a příslušným způsobem postihováno! Jen upozorňujeme, že tento prostor je monitorován kamerovým systémem.

Náhradou za tento dosavadní dvouhodinový jednoměsíční zpětný odběr elektrozařízení jsou tyto možnosti:

 • nový stacionární červený kontejner na drobný elektroodpad a baterie umístěný u křižovatky ul. Družstevní a ul. U Rybníka v Pakoměřicích, kde je stálý meomezený přístup

 • v maximální možné míře využívejte zákonnou povinnost prodejců odebírat vysloužilé elektrospotřebiče, které prodává, a to zejména u velkých elektrospotřebičů je pro kupující výhodný tento systémem kus za kus, stejná povinnost zpětného odběru platí samozřejmě i pro e-shopy.

 • v případě elektrozařízení, které nepatří do stacionárního kontejneru (monitory, zářivky atp.), nelze ho do kontejneru vhodit díky větším rozměrům, nebo ho nelze vrátit prodejci v režimu kus za kus, lze využít též sběrný dvůr v sousední obci Líbeznice.

Adresa: Sběrný dvůr Líbeznice, areál ČOV, ul. Východní

Provozní doba (celoroční):

Po:      17:00 –   19:00

St:       17:00 –   19:00

So:        9:00 –   11:00

 

Kontejner na drobný elektroodpad a baterie – ul. U Rybníka

U křižovatky ul. Družstevní a ul. U Rybníka v Pakoměřicích je od 23. ledna 2023 umístěn nový stacionární kontejner červené barvy na drobný elektroodpad a baterie (monočlánky) s bubnovým vhozem a schránkou na baterie a akumulátory.

Využití obecního systému odpadového hospodářství pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení je smluvně uzavřen se společností ASEKOL a.s..

Do kontejneru patří:
mobilní telefony
IT zařízení
hobby nářadí
kuchyňské spotřebiče
elektronické hračky
baterie
Veškerá drobná vysloužilá elektrozařízení s maximálními rozměry 49x39x39 cm

Např. kalkulačky, rádia, přehrávače, sluchátka, fotoaparáty, videokamery, elektrické hudební nástroje,…

Do kontejneru nepatří
televizory

monitory
zářivky a úsporné žárovky
komunální odpad
zdravotnický materiál
bio odpad
Nevhazujte elektrospotřebiče překračující rozměry vhozu, nebezpečný odpad, autobaterie, barvy, plasty, oleje,…

 

Svoz BIO odpadu (hnědé nádoby) v roce 2024

Stejně jako loni bude svoz zajišťovat společnost IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a. s., a bude probíhat v pátek sudého týdne v měsíci duben až listopad.
 
První svoz tedy bude v pátek 5. dubna a dále pravidelně jednou za 14 dní.
Poslední svoz proběhne v pátek 29. listopadu 2024.

Hnědou BIO nádobu si připravte na stanoviště před dům raději již ve čtvrtek, odvoz v pátek bývá někdy v časných ranních hodinách.

Co PATŘÍ do nádoby na bioodpad: 
➔ posekaná tráva
➔ spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
➔ řezanka (štěpka) a větvičky z ořezu keřů
➔ zemina z květin bez květináčů
➔ plevele
➔ pokojové rostliny
➔ listí (bez smetků z ulice)
➔ odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
➔ skořápky z vajec
➔ slupky z citrusových plodů
➔ sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
➔ květináče z lepenky a rašeliny

Co do nádoby na bioodpad NEPATŘÍ:
➔ podestýlka od drobných domácích zvířat
➔ pleny
➔ pytlíky z vysavače
➔ oharky z cigaret
➔ uhelný popel
➔ smetky z ulice
➔ zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů (tzv. gastroodpad)
➔ oleje

➔ znečištěné piliny a hobliny
➔ biologicky nerozložitelné odpady
➔ kosti, maso, uhynulá zvířata

BIO odpad - kontejnery

 • 2x ročně, v měsíci říjnu a listopadu, jsou přistaveny velké kontejnery na BIO odpad ze zahrad
  (sobota, neděle od 8.00 hod do 16.00 hod).
 • Přesný termín předem avizován na internetových stránkách obce v sekci aktuality a prostřednictvím letáků vyvěšených v obecních vývěskách.

 • Umístění kontejnerů: 
  Pakoměřice - v ulici Příčná „u komína“
  Bořanovice – v ulici Na Lávkách před autoservisem


Tříděný odpad

Jak třídit papír (modrá sběrná nádoba), plasty (žlutá sběrná nádoba), nápojové kartony (antracitová nádoba s oranžovým víkem), sklo (zelená sběrná nádoba), kovy z domácností (speciálně označená nádoba) a bioodpad (hnědá sběrná nádoba).

Stálá stanoviště pro nádoby na tříděný odpad

ul. Chatařská:         sklo – 1 x 1100 l, papír – 2 x 1100 l, plast – 2 x 1100 l

ul. K Ubytovně:       sklo – 1 x 1100 l, papír – 1 x 1100 l, plast – 1 x 1100 l

ul. Ke Kampeličce:  sklo – 1 x 1100 l, papír – 2 x 1100 l, plast – 2 x 1100 l

ul. Na Lávkách:      papír – 1 x 1100 l, plast – 2 x 1100 l

ul. U Rybníka:        sklo – 1 x 1100 l, papír – 2 x 1100 l, plast – 2 x 1100 l, drobný elektroodpad a baterie -                                 1x plechový kontejner 2 000 l s bubnovým vhozem a schránkou na baterie a akumulátory 

ul. Příčná:              sklo – 1 x 1100 l, papír – 2 x 1100 l, plast – 3 x 1100 l, kompozit (tetrapak) – 2 x 240 l, textil

ul. Sadová:            sklo – 1 x 1100 l, papír – 1 x 1100 l, plast – 1 x 1100 l

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

 • 2x ročně v měsících duben a listopad, u křižovatky ulic Hraniční a Pivovarská (sobota od 10.00 hod do 12.00 hod)

 • Přesný termín je vždy předem avizován na internetových stránkách obce v sekci aktuality a prostřednictvím letáků vyvěšených v obecních vývěskách.

Do kontejneru patří například:

 • Nábytek, koberce, sanitární keramika

 • Zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel, zbytky čisticích prostředků z domácnosti, barev, laků, ředidel, odmašťovadel, olejů, lepidel, nemrznoucích směsí či zbytky chemikálií z průmyslových výrob, obaly od barev, ředidel, znečištěné textilie.

 • Akumulátory.

 • Pneumatiky z osobních vozidel.

Do kontejnerů nepatří stavební odpad (sutě apod.), který je každý stavebník povinen zlikvidovat na své náklady, v souladu s platnou legislativou.

 

Tuky a oleje z kuchyně

 • 2x ročně v měsících duben a listopad, u křižovatky ulic Hraniční a Pivovarská (sobota od 10.00 hod do 12.00 hod)

 • Přesný termín je vždy předem avizován na internetových stránkách obce v sekci aktuality a prostřednictvím letáků vyvěšených v obecních vývěskách.

 • Použité tuky a oleje noste pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích.

 • Do nádoby patří: použité jedlé oleje a tuky z domácností např. fritovací oleje, ztužené jedlé tuky.

 • Do nádoby nepatří: technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny.

Tuky a oleje nepatří do toalety a výlevky dřezu. Může dojít k ucpání odpadu a čerpadel v domácnosti, k ucpání kanalizačního řadu, narušení a poškození technologií čistíren odpadních vod apod.

 

Kovy

Plechovky a malé předměty:

 • Plechová nádoba na dvoře Obecního úřadu Bořanovice, označena nápisem KOVY, volně přístupná po celý rok.

 Velké železné předměty:

 • 2x ročně v měsících duben a listopad, u křižovatky ulic Hraniční a Pivovarská (sobota od 10.00 hod do 12.00 hod)

 • Přesný termín je vždy předem avizován na internetových stránkách obce v sekci aktuality a prostřednictvím letáků vyvěšených v obecních vývěskách.

Venkovní odpadkové koše

Obec provozuje též síť košů na směsný komunální odpad a psí exkrementy - včetně doplňování sáčků zdarma pro majitele psů.


Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény

Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie Covid_MZP

Další informace:

Informace občanům o odpadech za rok 2023 - obec Bořanovice

 

Informace občanům o odpadech za rok 2022 - obec Bořanovice

 

Informace občanům o odpadech za rok 2021 - obec Bořanovice

 

Osvědčení o úspoře emisí - Certifikát LCA za rok 2023_EKO-KOM

Osvědčení o úspoře emisí - Certifikát LCA za rok 2023_EKO-KOM.jpg

 

Osvědčení o úspoře emisí - Certifikát LCA za rok 2022_EKO-KOM

Osvědčení o úspoře emisí - Certifikát LCA za rok 2022_EKO-KOM.jpg

 
 
 
 
 
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Pozvánka - Anenská pouťová zábava - Bořanovice 2024
Pozvánka - Anenská pouťová zábava - Bořanovice 2024
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

13. 7. Markéta

Zítra: Karolína

Návštěvnost stránek

2983578