Drobečková navigace

Aktuality > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Bořanovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Bořanovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obecní úřad

Libor Řápek
starosta
725 021 822
starosta@boranovice.cz
Bc. Daniel Šafář
místostarosta
723 954 106
safar@boranovice.cz
Jana Gold
účetní
283 980 011
ou@boranovice.cz
Bc. Blanka Škantová
referentka
283 980 011
ou@boranovice.cz

Zastupitelstvo:

Libor Řápek

starosta

Bc. Daniel Šafář

místostarosta

Vlastimil Obořil

zastupitel (předseda finančního výboru)

Ing. Zdeněk Kolín

zastupitel (předseda kontrolního výboru)

Ing. Radek Joura

zastupitel (předseda stavebního výboru, člen kontrolního výboru)

 

Pavel Materna

zastupitel (člen kontrolního výboru a člen stavebního výboru)

 

Martin Strejček

zastupitel (člen stavebního výboru)

Ing. Radka Landová

zastupitelka (členka finančního výboru)

Olga Pokorná

zastupitelka (členka finančního výboru)

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Bořanovice
  Ke Kampeličce 67
  250 65 Bořanovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Bořanovice
  Ke Kampeličce 67
  250 65 Bořanovice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 283 980 011
  mobilní telefon: 725 021 822

 • 4.5 Čísla faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.boranovice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny ou@boranovice.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

  Všeobecná pravidla elektronického podání:

  1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


  2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


  3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  2. Maximální velikost datové zprávy:
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


  3. Kontrola datové zprávy:
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

  Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

  a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

  Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@boranovice.cz
  safar@boranovice.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  ykpa7y9

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 10826201/0100 KB

6. IČ

00240061

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 

Poskytnuté informace:

Rok 2023

Nebyla přijata žádná žádost o poskytnutí informací dle uvedeného zákona

Rok 2022

Ad 1)   Felix a spol., AK

Dotaz: Žádost o poskytnutí kopie smlouvy uzavřené mezi obcí Bořanovice a společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., jejímž předmětem je odběr pitné vody na odběrném místě č. 300816-13. Byla vyžádána odpověď datovou schránkou.

Odpověď: Datovou schránkou byla odeslána kopie vyžádané smlouvy - bez poplatku

Rok 2021

Ad 1)  pan J.L.

Dotaz 1: Zajišťuje obecní úřad možnost bezplatného připojení k internetu ve veřejně přístupných prostorách?

Odpověď: Obecní úřad Bořanovice nezajišťuje možnost bezplatného připojení k internetu, a to v žádných veřejně přístupných prostorách.

Dotaz 2:   Zajišťuje obecní úřad možnost bezplatného nebo zpoplatněného přístupu k PC s připojením k internetu?

Odpověď: Obecní úřad Bořanovice nezajišťuje možnost bezplatného ani zpoplatněného přístupu k PC s připojením k internetu.

Ad 2)  pan L.R.

Dotaz 1:  Je možné a pokud ano, jakým způsobem, získat výjimku k vjezdu - dopravní obslužnosti motorovým vozidlem mého pozemku p.č, 159/12 pro dopravní značení zákazu vjezdu všech vozidel (značka B1), která je umístěna na začátku cesty p.č. 162/2 u Pivovarského rybníka.

Odpověď: Vzhledem k tomu, že Obec ani Obecní úřad Bořanovice nejsou příslušnými orgány státní správy k vydávání výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, je nutné podat žádost na udělení „výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“ na Městský úřad v Brandýse nad Labem.

Dále je třeba dodat, že momentálně užívaná (vyšlapaná) cesta vede po soukromých pozemcích parc. č. 159/30, 159/29 a 15/1 (vše k.ú. Bořanovice) a tudíž ani nerespektuje pozemek 162/2 (ostatní plocha) ve vlastnictví obce Bořanovice, který vede v kamenitém břehu Pivovarského rybníka. Skutečný stav tedy vůbec neodpovídá údajům zapsaným v katastru nemovitostí. Při posuzování žádosti nadřízeným úřadem je tedy třeba zohlednit i tento stav.

Dotaz 2: Na kdy je plánována 3. etapa výstavby - vybudování místní komunikace ukončené obratištěm z ulice U Rybníka k pozemku p.č. 159/12.

Odpověď: Etapizace je popsána v textové části platného znění ÚP v dokumentu „ÚZ3 A0 Textová část“ Územní plán Bořanovice – Textová část územního plánu – Úplné znění po vydání Změny č. 1 až 3 ÚP, strana 31-32, https://www.boranovice.cz/file.php?nid=873&oid=7669846.

Přesné lhůty závisí na požadavcích a zájmu vlastníků pozemků v konkrétním rozvojovém území.

Dotaz 3:  Je možné získat výjimku pro stavbu rekreačního objektu na pozemku p.č. 159/12, když by projekt stavby řešil kanalizaci a vodovod bez potřeby napojení na obecní kanalizační a vodovodní sít', která se má budovat až ve 3. etapě.

Odpověď: Podmínky výstavby rekreačního domku určuje, mimo jiné, Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a Vyhláška č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území a územní plán obce. Výjimku pro stavbu a podmínky definuje SÚ Líbeznice.

Rok 2020

Nebyla přijata žádná žádost o poskytnutí informací dle uvedeného zákona

Rok 2019

ad 1) JUDr. PhDr. I. W., PH.D., MBA, LL.M. 

- dotaz: žádost o poskytnutí znaleckého posudku Ing. F. C. č. 29/3549/3-2017 - prodej pozemku ve vlastnictví obce. 

- odpověď: kopie posudku zaslána emailem

ad 2) Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ

- dotaz: zda firmy Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. někdy podaly nějakou nabídku do výběrového řízení v rámci veřejné zakázky vyhlášené obcí 

- odpověď: nikoli, žádná z těchto firem nikdy nepodala žádnou nabídku do VZ vyhlášených obcí Bořanovice

ad 3) HKDW LEGAL

- dotaz: zda obec vlastnila ke dni 9.5.2008 nějaké akci společnosti Středočeská plynárenská a.s. 

- odpověď: ano, vlastnila celkem 81 akcií. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
28
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
29
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
30
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
31
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
1
Pozvánka na Rybářský dětský den 2024 u Pivovarského rybníka v Pakoměřicích
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
Pozvánka na Rybářský dětský den 2024 u Pivovarského rybníka v Pakoměřicích
2
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
3
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
4
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
5
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
6
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
7
Program - Noc kostelů v Líbeznicích 2024
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
8
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
9
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
10
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
11
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
12
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
13
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
14
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
15
Plakátek - Zažít Bašť jinak 2024
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
16
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

20. 6. Květa

Zítra: Alois

Návštěvnost stránek

2935362