Drobečková navigace

Aktuality > Informace k připojení objektů k obecnímu vodovodu

Informace k připojení objektů k obecnímu vodovodu

 

  • Podle 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění (dále jen „ZVK“) vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.
  • Podle 3 odst. 3 ZVK vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
  • Podle 3 odst. 4 ZVK vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.
  • Podle 16 odst. 1 ZVK množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů. Podle odst. 2 vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu, s výjimkou případů, kdy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se prokazatelně stal vlastníkem vodoměru provozovatel vodovodu.
  • Podle 17 odst. 1 ZVK povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, popřípadě provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

 (Podle komentáře k ZVK podmínky umístění vodoměru jsou obvykle stanovovány v rámci podmínek pro uzavření smlouvy, které obsahují rovněž technické požadavky na přípojky a vnitřní vodovody. Podmínky musejí respektovat instalační pokyny stanovené výrobcem vodoměru, zejména uklidňující délku potrubí před vodoměrem a za ním, vodorovnou či svislou instalaci apod. Povinnost provést úpravy na připojované nemovitosti je uložena odběrateli. Nevyhovuje-li umístění vodoměru těmto požadavkům, jedná se o závadu, pro kterou provozovatel může přerušit dodávku vody [§ 9 odst. 6 písm. e) ZVK])

  • Podle 9 odst. 6 písm. e) ZVK provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení, neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny.

 

(Zde se může se jednat o závady jak havarijního charakteru, tak i o závady jiné, např. závady v umístění vodoměru, propojení vodovodu přes přípojku či vnitřní vodovod s jiným zdrojem vody než pro veřejnou potřebu apod.)

 Na vodovodní přípojky se pak vztahuje technická norma ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, která stanoví zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek a proti ZVK blíže specifikuje vodovodní přípojky. Vodovodní přípojkou je část od vodovodního řadu po uzávěr před vodoměrem.  Následná část - vodoměrná sestava (uzávěr před vodoměrem, vodoměr, uzávěr za vodoměrem /hlavního uzávěr vnitřního vodovodu/, ochranná jednotka a vypouštěcí armatura) není součástí přípojky a je součástí tzv. vnitřního rozvodu vody, zpravidla se umísťuje ve vodoměrné šachtě mimo budovu a je, mimo vodoměru, ve vlastnictví vlastníka připojené nemovitosti. Podle bodu 5.6 technické normy vodovodní přípojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratší a vedena pokud možno kolmo na připojovaný objekt bez zbytečných lomů trasy.

 

Znamená to tedy, že vlastník vodovodu (obec Bořanovice) je vlastníkem odbočky (navrtávací pas) na vodovodním řadu včetně uzavíracího ventilu (šoupátko včetně ovládací tyče zakončené hrnkem) a je i vlastníkem vodoměru.

Ostatní části vodovodní přípojky jsou ve vlastnictví vlastníka připojené nemovitosti.

Nastane-li situace, kdy dojde k poruše na vodovodní přípojce na veřejném (obecním pozemku) – pak opravu na této části hradí vlastník vodovodu (obec), pokud by ale mělo dojít k výměně vodovodní přípojky tak jdou náklady spojené s touto opravou za vlastníkem této přípojky.

 

Poplatek za připojení: (nově budovaná přípojka na vodovodní nebo kanalizační řad obce Bořanovice)

Nárok na připojení na řád vodovodu (a i kanalizace) vznikne až po úhradě poplatku za připojení (15 000 Kč za každou přípojku). Tento poplatek musí být uhrazen v hotovosti nebo převodem na účet obce Bořanovice jinak nedojde k montáži vodoměru.