Aktuality


Pozvánka na Májové oslavy - Bořanovice 8. 5. 2024

Datum konání: 8. 5. 2024

Plakát - Májové oslavy 2024 _obec Bořanovice.jpg


Publikováno 2. 5. 2024 15:56

Informace k volbám do Evropského parlamentu pro politické strany, politická hnutí, koalice

Datum konání: 8. 5. 2024

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu dne 7. a 8. června 2024, může delegovat nejpozději dne 8. května 2024 do 16:00 hodin jednoho člena + jednoho náhradníka do okrskové volební komise.

Dne 8. 5. 2024 bude možné osobní doručení seznamu delegovaných členů a náhradníků na Obecní úřad Bořanovice jen po předchozí dohodě na telefonním čísle 723 954 106 nebo 725 021 822.


Publikováno 2. 5. 2024 13:31

Omezení pálení dne 30. 4. 2024

Datum konání: 30. 4. 2024

Vážení účastníci Pálení čarodějnic v Bořanovicích,

po varování Českého hydrometeorologického ústavu bylo nařízením Středočeského kraje striktně omezeno rozdělávání ohňů. Rádi bychom zachovali podstatu tohoto obyčeje, a abychom vás nepřipravili o možnost opékání špekáčků (na které jste srdečně zváni), bude naše tradiční velká vatra s čarodějnicí zredukována na menší kontrolované ohniště. Věříme, že nám povětrnostní podmínky neznemožní i to. Ostatní program proběhne beze změn.


Publikováno 30. 4. 2024 10:30

Nové herní prvky na dětském hřišti - ul. Hraniční

Dne 25. dubna 2024 byly zpřístupněny nové herní prvky na dětském hřišti v ulici Hraniční v Pakoměřicích. Jedná se o řetězovou dvojhoupačku, která je opatřena dvěma výlezy s podestou. Jeden z výlezů je tvořen sítí, druhý šikmou plochou s otvory. Sedátka jsou dvou typů určená pro menší i větší děti ve věku cca od 2 do 15 let o nosnosti do 54 kg. Další nový prvek je umístěn za pískovištěm a patří do kategorie balanční. Jedná se o lanový vodorovný žebřík pro věkovou kategorii 2 – 10 let.

1_Herní prvek DH_Hraniční_2024.jpg

2_Herní prvek DH_Hraniční_2024.jpg

3_Herní prvek DH_Hraniční_2024.jpg


Publikováno 27. 4. 2024 10:36

Pozvánka na Pálení čarodějnic - Bořanovice 2024

Datum konání: 30. 4. 2024

Plakát - Čarodějnice 2024 obec Bořanovice.jpg


Publikováno 24. 4. 2024 18:14

Informace pro občany EU k volbám do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit a hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, musí osobně požádat obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy v neděli 28. dubna 2024 do 16:00 hodin.

Při podání žádosti je nutné se prokázat platným průkazem totožnosti.

Dne 28. 4. 2024 bude možné žádosti vyřídit na OÚ Bořanovice od 13:00 do 16:00 hodin.


Publikováno 24. 4. 2024 17:59

Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024

Datum konání: 6. 5. 2024 - 26. 5. 2024

Vážení občané,

z důvodu stavby nového chodníku a dlouhého zpomalovacího prahu dojde v období od 6. 5. 2024 do 26. 5. 2024 k úplnému omezení provozu (po dobu nezbytnou) v ulici Hlavní v obci Bořanovice, a to od křižovatky ul. U Hřiště x Hlavní po křižovatku ul. Hlavní x Na Horce.

Děkujeme za pochopení.

Situace grafika DIO - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - úplná uzavírka ul. Hlavní, Bořanovice


Publikováno 23. 4. 2024 11:50

Čištění ulic v obci Bořanovice 2024_1

V pátek 26. dubna 2024 mezi 7.00 - 15.00 hodinou bude společnost IPODEC provádět pravidelné čištění komunikací v celé obci Bořanovice. Žádáme proto obyvatele, kteří parkují na obecních komunikacích, aby svá vozidla přeparkovali na vlastní pozemky mimo komunikace obce tak, aby mohl být zajištěn v tento den jejich úklid.

Děkujeme za spolupráci.

Zametání  Ipodec_2023.jpg


Publikováno 23. 4. 2024 11:26

Desítky metrů nového chodníku při ul. Hlavní v Bořanovicích jsou již položeny

O stavbě nového chodníku v celkové délce cca 600 metrů, který bude  navazovat na chodník vybudovaný v rámci dopravně bezpečnostních úprav v roce 2018, se začalo uvažovat již před zadáním vypracování projektové dokumentace v roce 2020. V projektu se počítá s vybudováním chodníku spojujícího střed obce od ulice U Zvoničky s obytnou zástavbou podél ulice Hlavní až po konec obce směrem k silnici č. 9. Chodník je naplánován v místě stávajícího zeleného pásu škarp a zhotoveny budou i sjezdy k přilehlým nemovitostem. Součástí stavby má být i instalace dlouhého zpomalovacího prahu při vjezdu do obce pro zvýšení bezpečnosti a také pro lepší pěší vazbu do přilehlého Bořanovického háje. Též dojde k doplnění sloupů s LED svítidly a zbudování celé nové zemní kabeláže veřejného osvětlení. Vedle ulice U Zvoničky bude silnice zúžena podél chodníku do jednoho jízdního pruhu s jasným udáním přednosti v jízdě. Navržen je i nový přechod pro chodce u křižovatky s ulicí V Mokřinách.  Z důvodu dodržení alespoň minimální průchodnosti chodníku v šířce 90 cm bylo také zapotřebí vyvolat přeložku jednoho sloupu s elektrickým vedením. Všechny stavební úpravy jsou řešeny v souladu s platnými předpisy a normami zabezpečujícími bezbariérové užívání pro pohyb osob se zdravotním omezením.

Před dokončením projektu, který se upravoval dle připomínek dotčených osob, bylo zadáno i vypracování bezpečnostního auditu, který komplexně posoudil celý vypracovaný projekt. Připomínky a požadavky nezávislých auditorů byly poté ještě zapracovány do projektové dokumentace před jejím schválením. Tím vznikl i návrh na úpravu dopravního značení a jeho doplnění, které má dále posílit bezpečnostní opatření. Jde např. o zjednosměrnění ulice U Hřiště. Také byl zadán dopravní průzkum, jehož předmětem bylo měření intenzity dopravy v souladu s TP 189, bez kterého by nebylo možno požádat o dotaci. Po dodání vyjádření ke stavbě od všech dotčených orgánů a účastníků řízení Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy po posouzení vydal dne 25. 3. 2023 pravomocné společné stavební povolení.

Dne 15. 6. 2023 byla prostřednictvím starosty obce řádně podána žádost o poskytnutí dotace k tomuto projektu na bezpečnost dopravy v obci Bořanovice (41. výzva IROP – lnfrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu). Poté byla žádost ještě dvakrát doplňována o další požadované přílohy, které se do daných termínů podařilo zajistit. Velmi potěšující zpráva přišla 8. 9. 2023. Jednalo se o schválení a získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt  s reg.č.:CZ.06.06.01/00/22_041/0002750 s názvem Chodník při ulici Hlavní v úseku U Zvoničky - konec obec Bořanovice. Dne 25. 10. 2023 bylo zahájeno výběrové řízení - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, která byla zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Nabídky byly podávány elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele, tudíž se nekonalo veřejné odtajnění nabídek. Odtajnění bylo provedeno dne 20. 11. 2023 po 10. hodině. Hodnocení a posouzení nabídek provedli: Libor Řápek, Daniel Šafář a Pavel Materna. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Předpokládaná hodnota díla byla 11 100 698,27 Kč bez DPH. Nejnižší podaná nabídková cena byla 6 988 280,26 Kč bez DPH a nejvyšší 10 980 144,73 Kč bez DPH. Hodnoceno bylo jedenáct nabídek. Dne 18. 12. 2023 zastupitelstvo obce Bořanovice souhlasilo s rozhodnutím  komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnějšího dodavatele na dílo „Chodník při ulici Hlavní v úseku U Zvoničky - konec obce Bořanovice“, potvrdilo jako vítěze výběrového řízení společnost STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., z Mělníka, IČO: 28177851 a pověřilo starostu k podpisu smlouvy o dílo. Vítězná firma podala nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškerá zadaná kritéria. Smlouva o dílo byla podepsána 8. 1. 2024. Předání a převzetí staveniště proběhlo 5. 3. 2024 s termíny zahájení stavby 11. 3. 2024 a předpokládaného dokončení do 30. 6. 2024.

Tímto žádáme všechny občany a návštěvníky obce, aby dbali při procházení a projíždění kolem stavby nejvyšší opatrnosti, bezpečnosti a ohleduplnosti. Stavba totiž vyžaduje částečnou uzavírku komunikace v ul. Hlavní. Úplná uzavírka této komunikace je poté naplánována v termínu od 6. 5. do 26. 5. 2024.

Na tuto akci máme tedy přislíbenou dotaci 85% způsobilých výdajů od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zbytek bude třeba zaplatit z vlastních prostředků rozpočtu obce Bořanovice.

 

PROJEKT:

Chodník při ulici Hlavní v úseku U Zvoničky - konec obce Bořanovice je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Bořanovice pomocí vybudování bezpečného chodníku podél silnice vedoucí obcí. Nově vybudovaný chodník bude také v celé délce osvětlen veřejným osvětlením.

 Logo EU MMR_barevné_Chodník při ul. Hlavní.jpg

 

Foto z průběhu stavebních prací:

1_Chodník při ul. Hlavní_II. etapa.jpg

2_Chodník při ul. Hlavní_II. etapa.jpg

3_Chodník při ul. Hlavní_II. etapa.jpg

4_Chodník při ul. Hlavní_II. etapa.jpg


Publikováno 22. 4. 2024 19:28

Očkování proti vzteklině 2024

Veterinární   ordinace   doktorky  Sedláčkové   oznamuje   občanům,  že v neděli
5. května 2024 od 10.00 do 11.00 hodin proběhne před Obecním úřadem v Bořanovicích hromadné očkování psů a koček proti vzteklině a ostatním virózám. Možnost také odčervení a odblešení. Vezměte si sebou očkovací průkaz a náhubek pro psa.

Očkování proti vzteklině 2024.jpg


Publikováno 19. 4. 2024 12:36


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Pozvánka - Anenská pouťová zábava - Bořanovice 2024
Pozvánka - Anenská pouťová zábava - Bořanovice 2024
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

Návštěvnost stránek

2992325