Aktuality


Čištění ulic v obci Bořanovice 2024_1

V pátek 26. dubna 2024 mezi 7.00 - 15.00 hodinou bude společnost IPODEC provádět pravidelné čištění komunikací v celé obci Bořanovice. Žádáme proto obyvatele, kteří parkují na obecních komunikacích, aby svá vozidla přeparkovali na vlastní pozemky mimo komunikace obce tak, aby mohl být zajištěn v tento den jejich úklid.

Děkujeme za spolupráci.

Zametání  Ipodec_2023.jpg


Publikováno 23. 4. 2024 11:26

Desítky metrů nového chodníku při ul. Hlavní v Bořanovicích jsou již položeny

O stavbě nového chodníku v celkové délce cca 600 metrů, který bude  navazovat na chodník vybudovaný v rámci dopravně bezpečnostních úprav v roce 2018, se začalo uvažovat již před zadáním vypracování projektové dokumentace v roce 2020. V projektu se počítá s vybudováním chodníku spojujícího střed obce od ulice U Zvoničky s obytnou zástavbou podél ulice Hlavní až po konec obce směrem k silnici č. 9. Chodník je naplánován v místě stávajícího zeleného pásu škarp a zhotoveny budou i sjezdy k přilehlým nemovitostem. Součástí stavby má být i instalace dlouhého zpomalovacího prahu při vjezdu do obce pro zvýšení bezpečnosti a také pro lepší pěší vazbu do přilehlého Bořanovického háje. Též dojde k doplnění sloupů s LED svítidly a zbudování celé nové zemní kabeláže veřejného osvětlení. Vedle ulice U Zvoničky bude silnice zúžena podél chodníku do jednoho jízdního pruhu s jasným udáním přednosti v jízdě. Navržen je i nový přechod pro chodce u křižovatky s ulicí V Mokřinách.  Z důvodu dodržení alespoň minimální průchodnosti chodníku v šířce 90 cm bylo také zapotřebí vyvolat přeložku jednoho sloupu s elektrickým vedením. Všechny stavební úpravy jsou řešeny v souladu s platnými předpisy a normami zabezpečujícími bezbariérové užívání pro pohyb osob se zdravotním omezením.

Před dokončením projektu, který se upravoval dle připomínek dotčených osob, bylo zadáno i vypracování bezpečnostního auditu, který komplexně posoudil celý vypracovaný projekt. Připomínky a požadavky nezávislých auditorů byly poté ještě zapracovány do projektové dokumentace před jejím schválením. Tím vznikl i návrh na úpravu dopravního značení a jeho doplnění, které má dále posílit bezpečnostní opatření. Jde např. o zjednosměrnění ulice U Hřiště. Také byl zadán dopravní průzkum, jehož předmětem bylo měření intenzity dopravy v souladu s TP 189, bez kterého by nebylo možno požádat o dotaci. Po dodání vyjádření ke stavbě od všech dotčených orgánů a účastníků řízení Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy po posouzení vydal dne 25. 3. 2023 pravomocné společné stavební povolení.

Dne 15. 6. 2023 byla prostřednictvím starosty obce řádně podána žádost o poskytnutí dotace k tomuto projektu na bezpečnost dopravy v obci Bořanovice (41. výzva IROP – lnfrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu). Poté byla žádost ještě dvakrát doplňována o další požadované přílohy, které se do daných termínů podařilo zajistit. Velmi potěšující zpráva přišla 8. 9. 2023. Jednalo se o schválení a získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt  s reg.č.:CZ.06.06.01/00/22_041/0002750 s názvem Chodník při ulici Hlavní v úseku U Zvoničky - konec obec Bořanovice. Dne 25. 10. 2023 bylo zahájeno výběrové řízení - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, která byla zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Nabídky byly podávány elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele, tudíž se nekonalo veřejné odtajnění nabídek. Odtajnění bylo provedeno dne 20. 11. 2023 po 10. hodině. Hodnocení a posouzení nabídek provedli: Libor Řápek, Daniel Šafář a Pavel Materna. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Předpokládaná hodnota díla byla 11 100 698,27 Kč bez DPH. Nejnižší podaná nabídková cena byla 6 988 280,26 Kč bez DPH a nejvyšší 10 980 144,73 Kč bez DPH. Hodnoceno bylo jedenáct nabídek. Dne 18. 12. 2023 zastupitelstvo obce Bořanovice souhlasilo s rozhodnutím  komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnějšího dodavatele na dílo „Chodník při ulici Hlavní v úseku U Zvoničky - konec obce Bořanovice“, potvrdilo jako vítěze výběrového řízení společnost STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., z Mělníka, IČO: 28177851 a pověřilo starostu k podpisu smlouvy o dílo. Vítězná firma podala nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškerá zadaná kritéria. Smlouva o dílo byla podepsána 8. 1. 2024. Předání a převzetí staveniště proběhlo 5. 3. 2024 s termíny zahájení stavby 11. 3. 2024 a předpokládaného dokončení do 30. 6. 2024.

Tímto žádáme všechny občany a návštěvníky obce, aby dbali při procházení a projíždění kolem stavby nejvyšší opatrnosti, bezpečnosti a ohleduplnosti. Stavba totiž vyžaduje částečnou uzavírku komunikace v ul. Hlavní. Úplná uzavírka této komunikace je poté naplánována v termínu od 6. 5. do 26. 5. 2024.

Na tuto akci máme tedy přislíbenou dotaci 85% způsobilých výdajů od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zbytek bude třeba zaplatit z vlastních prostředků rozpočtu obce Bořanovice.

 

PROJEKT:

Chodník při ulici Hlavní v úseku U Zvoničky - konec obce Bořanovice je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Bořanovice pomocí vybudování bezpečného chodníku podél silnice vedoucí obcí. Nově vybudovaný chodník bude také v celé délce osvětlen veřejným osvětlením.

 Logo EU MMR_barevné_Chodník při ul. Hlavní.jpg

 

Foto z průběhu stavebních prací:

1_Chodník při ul. Hlavní_II. etapa.jpg

2_Chodník při ul. Hlavní_II. etapa.jpg

3_Chodník při ul. Hlavní_II. etapa.jpg

4_Chodník při ul. Hlavní_II. etapa.jpg


Publikováno 22. 4. 2024 19:28

Očkování proti vzteklině 2024

Veterinární   ordinace   doktorky  Sedláčkové   oznamuje   občanům,  že v neděli
5. května 2024 od 10.00 do 11.00 hodin proběhne před Obecním úřadem v Bořanovicích hromadné očkování psů a koček proti vzteklině a ostatním virózám. Možnost také odčervení a odblešení. Vezměte si sebou očkovací průkaz a náhubek pro psa.

Očkování proti vzteklině 2024.jpg


Publikováno 19. 4. 2024 12:36

Čápi na komíně v Pakoměřicích

Dne 15. dubna 2024 byli zpozorováni místními občany čápi bílí na komíně u křižovatky ulic Hraniční a Příčná v Pakoměřicích. Dnes již nepoužívaný komín od uhelné kotelny byl postaven Montážním podnikem spojů Praha.

1_Čápi na komíně v Pakoměřicích.jpg2_Čápi na komíně v Pakoměřicích.JPG


Publikováno 15. 4. 2024 22:51

Plakátek - Pilátes s Lucií_2024

Plakátek - Pilátes s Lucií_2024.png


Publikováno 15. 4. 2024 19:08

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 1/2024

Datum konání: 3. 5. 2024

ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (č. 110060943647) v obci Bořanovice

v pátek 3. 5. 2024 od 7.30 hod do 17.30 hod

Jedná se o některé nemovitosti v části Pakoměřic v ulici Pivovarská a U Rybníka. Podrobněji v odkazu dle seznamu a mapy níže.

Seznam adres s mapou

Podrobnější informace na:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
nebo na bezplatné telefonní lince ČEZ Distribuce 800 850 860, která je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


Publikováno 12. 4. 2024 13:22

Objízdná trasa linek BUS 348, 368 a 369 od 15. dubna 2024

V  souvislosti s rekonstrukcí a uzavírkou ulice Ďáblická 1. Etapa v Praze - Ďáblicích, která bude zahájena od pondělí 15. dubna 2024, dojde k objízdným ztrasám linek 348, 368 a 369. Trvání 1. etapy je plánováno do 28.června, tedy do konce školního roku. Během prázdnin budou následovat další etapy - výluka na těchto linkách tak bude probíhat i během letních prázdnin.

Opatření pro jednotlivé linky bude následující:

Linky 348 a 369

Spoje budou v úseku Ďáblice - Ďáblický hřbitov obousměrně odkloněny ulicemi Šenovská a Hřenská. Zastávka Ďáblice (směr Ládví, do centra) bude pro linky 348 a 369 dočasně přemístěna do ulice Kostelecká, do stávající zastávky linky 202 směr Dolní Chabry.

Zastávka K Letňanům bude dočasně zrušena. Náhradou linky zastaví v zastávce Květnová (v pravidelné zastávce linky 103 v ulici Hřenská).

Linka 368  

Spoje budou v úseku Ďáblice - Ďáblický hřbitov obousměrně odkloněny ulicemi Kokořínská, Šenovská a Hřenská.

Zastávka K Letňanům bude dočasně zrušena. Náhradou linka zastaví v pravidelných zastávkách linky 103: v zastávce Kokořínská (v ul. Kokořínská) a Květnová (v ulici Hřenská).

https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/

Vývěska - Ďáblická_rekonstrukce komunikace 1.etapa_2024


Publikováno 9. 4. 2024 20:21

Bořanovský velikonoční jarmark 2024 s hasiči a kapelou BricksTep

V sobotu 23. března 2024 uspořádala obec Bořanovice ve spolupráci s místními hasiči. Zasedací místnost obecního úřadu a knihovny se proměnily v kreativně tvořivé velikonoční dílny, a to nejen pro děti. V prostoru před hasičskou zbrojnicí a v okolí bylo možno se setkat s caletníkem, sýrařem, škerkařkou z kůže, drátenicí, cukrářem, kovářem, pomlázkářem, košíkářkou, kamenořezačem, keramičkou, malérečkou a dalšími řemeslníky. Kolem zbrojnice a v hasičárně bylo možno si prohlédnout hasičskou techniku a další vybavení SDH. Nechyběli ani kamarádi hasiči ze sousedních Líbeznic, kteří přijeli i se svou cisternovou automobilovou stříkačkou Tatra 815. Ochutnat bylo také co - sladké i masité občerstvení, teplý jablečný nápoj, pivo - limo, a to vše za poslechu mladé populární kapely BricksTep, která vyhrávala hity od 80. let po současnost. Zahrána byla též polka - Co jste hasiči, kterou si místní sbor připomněl, že 25. března 1898, byl oficiálně založen jejích Sbor dobrovolných hasičů Bořanovice, takže se slavilo i 126. výročí. V prostoru před pomníkem byl sestaven řetízkový kolotoč a nafouknut velký skákací hrad. Děti se po dobu akce mohly na kolotoči povozit zdarma. V restauraci „Pod Smrkem“ byla poté připravená pro děti a rodiče loutková pohádka Detektiv Emil a králík s velkýma ušima v podání divadla Buchty a loutky. I přes trochu větrné počasí byla účast spoluobčanů a hostů na návsi hojná s panovala dobrá nálada. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě této vydařené kulturní akce podíleli.

Prohlédněte si fotografie

Prohlédněte si video

1_Bořanovský velikonoční jarmark 2024.jpg

2_Bořanovský velikonoční jarmark 2024.jpg

3_Bořanovský velikonoční jarmark 2024.jpg

4_Bořanovský velikonoční jarmark 2024.jpg

5_Bořanovský velikonoční jarmark 2024.jpg


Publikováno 2. 4. 2024 22:11

Velikonoční přání 2024 - obec Bořanovice

Velikonoční přání 2024_obec Bořanovice.jpg


Publikováno 28. 3. 2024 22:32

Místní kapela BOŘANKA zahraje v historickém centru Prahy_2024

Datum konání: 30. 3. 2024

O Bílé sobotě dne 30. března 2024 od 16.45 hod. zahraje dechová hudba „BOŘANKA“ z Bořanovic v rámci programu u příležitosti konání tradičních Velikonočních trhů 2024 na Staroměstském náměstí v Praze. Vystoupení proběhne na pódiu pod pentlemi ozdobenou břízou.

Pozvánka - BOŘANKA na Staroměstském náměstí 2024.jpg

 


Publikováno 27. 3. 2024 16:54


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
Sbírka zimního oblečení, bot a hraček pro děti z Mukačeva
9
Sbírka zimního oblečení, bot a hraček pro děti z Mukačeva
10
Sbírka zimního oblečení, bot a hraček pro děti z Mukačeva
11
Sbírka zimního oblečení, bot a hraček pro děti z Mukačeva
12 13 14
15 16 17 18 19
Plakát - VDO Mělník - Melodie černobílé a barevné_19.1.2024
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

Návštěvnost stránek

2899169