Drobečková navigace

Aktuality > Územní plán a studie > Územní plán

Územně plánovací dokumentace obce BOŘANOVICE

 

PLATNÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE
Územní plán Bořanovice - úplné znění po vydání Změny č.3  ÚP
(od 24. července 2020)

ÚZ3 A0 Textová část
ÚZ3 A1 Výkres základního členění území
ÚZ3 A2 Hlavní výkres
ÚZ3 A3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ÚZ3 A4 Výkres etapizace
ÚZ3 B1 Koordinační výkres


Územní plán Bořanovice - právní stav po vydání  Změny č.1 a č.2  ÚP
(od 28. března 2017)

Textová část - Právni stav
A1_Základni členění
A2_Hlavní výkres
A3_VPS
A4_Etapizace
B1_Koordinační výkres

Územní plán Bořanovice

Vydaný dne 8. 4. 2009 s nabytím účinnosti dne 24. 4. 2009
Pořizovatel: Obecní úřad Bořanovice
Registrační list

Územní plán 2009 Bořanovice - OOP
Textová část ÚP
Základní členění území
Hlavní výkres
Etapizace
Veřejně prospěšné stavby

Odůvodnění ÚP
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Zdroje předpokládaného záboru půdního fondu
Schéma dopravní infrastruktury
Vodní hospodářství
Energetika a spoje

Územní plán Bořanovice - Změna č.1 ÚP

Vydaná dne 29. 6. 2011 s nabytím účinnosti dne 15. 7. 2011
Pořizovatel: Obecní úřad Bořanovice
Registrační list

Změna č. 1 ÚP Bořanovice - textová a výkresová část

Územní plán Bořanovice - Změna č.2 ÚP

Vydaná dne 8.3.2017 s nabytím účinnosti dne 28.3.2017
Pořizovatel: Obecní úřad Bořanovice smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Registrační list
Údaje o vydané změně

Změna č. 2 ÚP Bořanovice - textová část
A1_Základni členení
A2_Hlavní vykres
A3_VPS
A4_Etapizace
B1_Koordinační výkres
B2_Širší vztahy
B3_ZPF
C1_Doprava
C2_Vodní hospodářství
C3_Energetika

Zpráva o uplatňování ÚP Bořanovice se zapracovaným návrhem zadání změny č. 2

Územní plán Bořanovice - Změna č.3 ÚP

Vydaná dne 26.6.2020 s nabytím účinnosti dne 24.7.2020
Pořizovatel: Obecní úřad Bořanovice smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Registrační list
Údaje o vydané změně

A0 Textová část vč. odůvodnění a srovnávacího textu - anonymizovaná verze
A1 Základní členění území
A2 Hlavní výkres
A3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
A4 Etapizace
B1 Koordinační výkres
B2 Výkres širších vztahů
B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
C1 Schéma dopravní infrastruktury
C2 Schéma technické infrastruktury - vodní hospodářství
C3 Schéma technické infrastruktury - energetika a spoje