Aktuality


Rekonstrukce „dřevěného kříže“ na louce u Bořanovického háje

V polovině listopadu 2022 byla dokončena rekonstrukce zděného podstavce s dřevěným křížem, který se nachází v malebném zákoutí louky u Bořanovického háje v obci Bořanovice. Nově bylo provedeno pokrytí stříšky měděným plechem a doplněny štukové prvky. Byla též provedena drenáž podstavce proti zemní vlhkosti. Pozlacen byl nápis „Žehnej tomuto kraji L.P. 1893“. Nového nátěru se dočkal i dubový dřevěný kříž a omítka celého podstavce.

Dřevěný kříž u Bořanovického háje_2022_datum.jpg


Publikováno 22. 11. 2022 15:28

Návštěva předsedy Výboru pro regionální rozvoj Středočeského kraje

Chodník při ulici Družstevní, včetně nového veřejného osvětlení byl dne 16.11.2022 otevřen za účasti pana Petra Vychodila MPA, předsedy Výboru pro regionální rozvoj Středočeského kraje, středočeského zastupitele a starosty města Králův Dvůr. Ten vyjádřil radost nad zrealizovaným projektem, který bude sloužit k bezpečnosti a prospěchu života jak pro občany, tak i pro návštěvníky obce. Na setkání proběhla i velmi milá a věcná debata pana předsedy Vychodila se starostou obce a příchozími účastníky o průběhu realizace této stavby. Dále se zajímal i o další připravované projekty v obci Bořanovice.
Projekt ,,Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice" byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje v max. možné výši 934 000 Kč.

logo_100.jpg

Návštěva předsedy Výboru pro regionální rozvoj SK_2022.jpg


Publikováno 18. 11. 2022 20:18

Vláda navýšila dotace na výstavbu základních škol

Ve středu 9. listopadu 2022 vláda na svém jednání schválila navýšení dotace na výstavbu škol ve Středočeském kraji z původních 800 tisíc Kč na 1,1 milionu Kč na žáka v rámci dotační výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Reaguje tak na značné navýšení stavebních nákladů v posledních měsících.

Tisková zpráva Svazku obcí Pod Beckovem:

Dostatečná výše dotace z MŠMT je pro financování výstavby obou pracovišť základní školy Pod Beckovem naprosto zásadní. Dotační titul MŠMT počítá se spoluúčastí obcí ve výši 15 % z celkových uznatelných nákladů až do výše 1,1 milionu Kč na žáka. Svazek obcí ve snaze snížit finanční spoluúčast jednotlivých obcí na výstavbě podal nebo bude podávat žádosti o další dotační financování, jako jsou např. dotace na zateplení objektů, hospodaření s vodou nebo vybavení odborných učeben v celkové výši téměř 200 milionů korun. Odhadované náklady stavby obou pracovišť jsou dle současných cen těsně přes 1 miliardu korun.

Svazek obcí musí nyní znovu formálně podat žádost o dotaci MŠMT. Její schvalování, byť je jen formální, bude trvat do konce roku. Ihned poté bude svazek moci dle regulí dotační titulu vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby. K podpisu smlouvy a zahájení stavebních prací by tak mělo dojít do konce první poloviny roku 2023.

V podobné situaci jako Svazek obcí Pod Beckovem je také pět dalších svazků ve Středočeském kraji, které obce založily z důvodu kolabující kapacity stávajících základních škol. I díky spolupráci s nimi se podařilo vládu přesvědčit o navýšení dotace na 1,1 milionu Kč oproti původně zamýšlenému 1 milionu Kč na žáka.

Svazek obcí ve spolupráci se Základní školou Líbeznice současně připravuje provizorní řešení kapacity pro školní rok 2023/2024. Vznik sedmi prvních tříd v následujícím školním roce bude umožněn díky zřízení detašovaných pracovišť ZŠ Líbeznice v pěti obcích. Zástupci svazku se v nejbližších týdnech sejdou na setkání s rodiči dětí, kterých se provizorium bude týkat.

 


Publikováno 14. 11. 2022 14:14

Obec Bořanovice si připomenula Den válečných veteránů 2022

V pátek dne 11.11.2022 byl položen starostou a místostarostou obce věnec s rudými květy vlčích máků k pomníku padlých na návsi v Bořanovicích.
Den válečných veteránů se slaví již od roku 1919. V České republice je připomínám především v posledních letech a od roku 2001 je to významný den ČR. Je připomínkou těch, kteří bojovali či padli ve válečných konfliktech, kterých se ve 20. a 21. století na evropském kontinentu, ale také v dalších blízkých i vzdálených místech, odehrálo značné množství.
11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války.
Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. Připnutím symbolického květu si lidé po celém světě připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu. Je to připomínka padlých, zmrzačených i přeživších.

Den válečných veteránů_Bořanovice 2022.jpg


Publikováno 11. 11. 2022 16:27

Hon v Bořanovickém háji 2022

Datum konání: 12. 11. 2022

Upozorňujeme návštěvníky a občany Bořanovic, že v sobotu 12. listopadu 2022 proběhne v Bořanovickém háji každoroční myslivecký hon. Žádáme vás, abyste v sobotu mezi 9 - 15 hodinou dbali zvýšené opatrnosti a raději nechodili do těchto míst.

Bořanovický háj_podzim 2022.jpg


Publikováno 10. 11. 2022 19:16

Oznámení o přistavení kontejnerů na bioodpad 2022/2

Datum konání: 19. 11. 2022 - 20. 11. 2022

V sobotu 19.11.2022 a v neděli 20.11.2022 budou v obci přistaveny
kontejnery na bioodpad. 
Kontejnery budou umístěny v Pakoměřicích v ulici Příčná „u komína“ a v ulici V Alejíčkách „uprostřed cesty“
a dále v Bořanovicích v ulici Na Lávkách „před autoservisem“,
a to od 8.00 hod do 16.00 hod.

Odvoz BIO_2022.jpg


Publikováno 10. 11. 2022 10:33

Oznámení o mobilním sběru odpadů 2022_2

Datum konání: 5. 11. 2022

v sobotu 5. listopadu 2022

 od 10.00 - 12.00 hod

Místo konání sběru: u křižovatky ulic Pivovarská a Hraniční v Pakoměřicích

Druhy přijímaných odpadů:

  • OBJEMNÝ ODPAD (nábytek, koberce, sanitární keramika, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly apod.)
  • PNEUMATIKY Z OSOBNÍCH VOZIDEL (bez disků, přijímají se nejvýše 4 ks na jednoho trvale bydlícího obyvatele obce)
  • NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU (obaly se zbytky barev, ředidel, akumulátory, znečištěné textilie apod.) v množství obvyklém pro domácnost
  • KOVY (železný šrot a barevné kovy - měď, hliník, bronz, mosaz, nerez)
  • TUKY A OLEJE Z KUCHYNĚ (použité tuky a oleje noste pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích)

Soustředěné stanoviště velkoobjemových kontejnerů je určeno pouze pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území obce Bořanovice!

Soustředěné stanoviště velkoobjemových kontejnerů nepřijímá odpad z podnikání!

Obsluze prosím předložte občanský průkaz a vyčkejte dalších pokynů.

Do kontejneru na objemný odpad nelze odložit směsný, nebezpečný a zapáchající odpad.

Pro odložení vytříděných složek komunálního odpadu prosím využijte sběrné nádoby umístěné v obci.

Ipodek - mobilní kontejner 2022_1.jpg


Publikováno 31. 10. 2022 10:50

Oznámení o přistavení kontejnerů na bioodpad 2022/1

Datum konání: 28. 10. 2022 - 30. 10. 2022

V pátek 28.10.2022, v sobotu 29.10.2022 a v neděli 30.10.2022 budou v obci přistaveny kontejnery na bioodpad. 
Kontejnery budou umístěny v Pakoměřicích v ulici Příčná „u komína“
a dále v Bořanovicích v ulici Na Lávkách „před autoservisem“,
a to od 8.00 hod do 17.00 hod.

Listí.jpg


Publikováno 25. 10. 2022 11:36

Chodník ul. Družstevní s novým přechodem pro chodce v ul. Mělnická je skutečností

Dne 12.10.2022 byl vydán Odborem dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav kolaudační souhlas na stavbu: ,,Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice". Je to pro občané a návštěvníky obce velmi důležitá stavba, která propojuje chodník v ul. Pivovarská s chodníkem v ul. Mělnická v návaznosti na obchod JIP a zastávky BUS. A právě v místě napojení v ul. Mělnická vznikl na velmi rušné komunikaci nový přechod pro chodce, který je navíc doplněn bezpečnostním osvětlením. Nové osvětlení v počtu 19 ks led svítidel je zbudováno i v celém úseku chodníku v ul. Družstevní a v části ul. Mělnická před přechodem. V určitých úsecích zde totiž osvětlení zcela chybělo. Zbudováno bylo též i přechodové místo a část chodníku do ul. V Alejíčkách. Jedná se o přípravu chodníku, který je do budoucna plánován v celém úseku ulice až do Líbeznic. Celková délka zbudovaných chodníků je bezmála 400 metrů, při jeho šířce 1,5 m. Během stavby došlo též ke zpevnění a zhutnění protilehlé krajnice u komunikace ul. Družstevní. Realizaci stavby prováděla firma Agumont s.r.o., jakožto vítěz výběrového řízení, které proběhlo v létě r. 2021 v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pravidelné kontrolní dny za účasti zástupce dodavatele, starosty obce a autorského a technického dozoru investora řešily hlavně technické, materiální a časové nesrovnalosti prací. Převzetí dokončené stavby proběhlo 16.8.2022.
Na základě žádosti starosty obce Bořanovice o poskytnutí dotace ze dne 14.3.2022 a po jejím schválení, byla dne 15.8.2022 podepsaná Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2021 - 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura. Tímto byl získán finanční příspěvek v max. výši 934 000 Kč. Celkové náklady díla byly 3 673.490,55 Kč vč. DPH.
Na otevření vybudovaného chodníku byla pozvána i hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková. Paní hejtmanka byla pozváním velmi potěšena a velice ji mrzelo a omlouvala se, že z důvodu již dříve potvrzených akcí se nemůže otevření zúčastnit. Paní hejtmanka si je vědoma toho, kolik úsilí, času, nervů a nasazení realizace projektu stála. Přeje Vám i všem obyvatelům, aby zrealizovaný projekt sloužil ku prospěchu a zlepšení života v obci a zejména ke spokojenosti všech občanů.

Tento projekt ,,Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice" byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

logo_100.jpg

1_Chodník Družstevní 2022.jpg

2_Chodník Družstevní 2022.jpg

3_Chodník Družstevní 2022.jpg

4_Chodník Družstevní 2022.jpg


Publikováno 24. 10. 2022 10:50

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Bořanovice 2022

Ve čtvrtek 20. října 2022 proběhlo v obci Bořanovice ustavující zasedání zastupitelstva obce. Všech 9 zvolených zastupitelů složilo slib a ujali se svého mandátu. Zastupitelé poté zvolili starostou obce dosavadního starostu Libora Řápka a nového místostarostu Bc. Daniela Šafáře.

Zastupitelstvo dále ustavilo výbory zastupitelstva a zvolili předsedu a členy.

Finanční výbor: předseda Vlastimil Obořil, členka Ing. Radka Landová a Olga Pokorná
Kontrolní výbor: předseda Ing. Zdeněk Kolín, člen Ing. Radek Joura a Pavel Materna
Stavební výbor: předseda Ing. Radek Joura, člen Martin Strejček a Pavel Materna

Obecní úřad Bořanovice 2022.jpg


Publikováno 21. 10. 2022 15:23