Aktuality


Oprava komunikace – ulice Družstevní

Dát do pořádku tuto poničenou místní komunikaci, která je dlouhá bezmála 400 m, bylo jednou z priorit nového zastupitelstva. Proto v únoru 2015 byla oslovena firma Sinpps s.r.o., aby vypracovala projektovou dokumentaci pro stavební řízení. V říjnu 2015 proběhlo ústní projednání s majiteli sousedních nemovitostí, jejichž návrhy a námitky byly doplněny a zohledněny v projektové dokumentaci. V prosinci 2015 bylo vydáno na tuto akci stavební povolení. V téže době byla starostou obce podána žádost na získání finančních prostředků z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj. Počátkem května 2016 přišlo rozhodnutí o schválení poskytnutí dotace, a to v té maximální možné výši – 1 000 000,- Kč. Tato poskytnutá dotace musí být vyčerpána do konce roku 2016. Obec Bořanovice ještě téhož měsíce v květnu vyhlásila výzvu k podání nabídek. V rámci zadávacího řízení došlo do soutěže celkem 10 nabídek z 26 oslovených firem. Výběrová komise hodnotila jednotlivé nabídky ve vztahu k včasnému doručení nabídky, úplnosti z hlediska požadovaného obsahu a splnění požadovaných kvalifikačních kritérií. Hlavním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky - z 80 % nejnižší nabídková cena a z 20 % délka nabízené záruční lhůty. Vítězem se stal uchazeč s nejvyšším počtem bodů – firma STRABAG a.s.. Zastupitelstvo obce Bořanovice na svém veřejném zasedání potvrdilo rozhodnutí výběrové komise a schválilo podepsání smlouvy o dílo. Tak se také stalo a dne 27.6.2016 bylo předáno této firmě staveniště v ulici Družstevní.
Práce na opravě ulice Družstevní jsou zhruba ve své polovině. Právě probíhají práce na přípojkách nových kanalizačních vpustí a na osazování betonových obrubníků z jižní strany, které na části protější strany komunikace doplní postranní betonový odvodňovací žlab. V pondělí 25. července se plánuje frézování stávajícího krytu vozovky. Ukončení realizace stavebních prací je plánováno do 16. srpna 2016. Pravidelně jsou jednotlivé stavební činnosti kontrolovány obcí objednaným technickým stavebním a autorským dozorem. Firma V a K Zápy s.r.o., která je provozovatelem vodovodu a kanalizace v obci Bořanovice, provedla během stavebních prací důležité a nezbytné propojení vodovodních řadů, které byly slepě zakončeny v ulicích V Zahradách a  Příčná. Tím došlo k potřebnému zokruhování vodovodní sítě. Na závěr žádáme rezidenty o ohleduplnost při projíždění staveništěm a omlouváme se za potřebné a na omezenou dobu nezbytné uzavírky, které probíhají během prací na této komunikaci v ulici Družstevní.

Družstevní_stavba 1.jpg


Publikováno 20. 7. 2016 15:07

Odstávka vody v Bořanovicích - srpen 2016

Datum konání: 2. 8. 2016 - 3. 8. 2016

Vážení odběratelé,
společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v  souladu  s § 9 odst. 6 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb. oznamuje, že z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude v termínu:
                              od úterý                     2.8.2016       8:00 hod
                  do středy                    3.8.2016       7:00 hod

                     PŘERUŠENA DODÁVKA PITNÉ VODY
                                  v celé obci Bořanovice.
                        

      Voda nepoteče vůbec, anebo jen slabě (velmi nízký tlak)

V této souvislosti vyzývá společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. všechny odběratele k předzásobení pitnou vodou i pro užitkové účely. Omlouváme se Vám za způsobené problémy v zásobování vodou. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody.
POZOR: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.


Publikováno 18. 7. 2016 19:44

Anenská pouťová zábava - Bořanovice 2016

Datum konání: 23. 7. 2016

Plakát - Anenská pouťová zábava_Bořanovice 2016.jpg


Publikováno 14. 7. 2016 18:15

Možnost stravování - obědy

Výdej obědů_Hortenzie.jpg


Publikováno 13. 7. 2016 17:25

Odstávka vody v Bořanovicích

Datum konání: 12. 7. 2016 - 14. 7. 2016

Oznamujeme Vám, že z důvodu propojování vodovodních řadů dojde k přerušení dodávky pitné vody v době od cca 8.00 hodin do 14.00 hodin (vodovod bude uzavřen pouze na nezbytně nutnou dobu).

- v úterý 12.7.2016 nepoteče voda v ulici Družstevní, Krátká, Hovorčovická, K Jipu, V Alejíčkách a na ní připojené ulice
- ve středu 13.7.2016 nepoteče voda v ulici V Zahradách
- ve čtvrtek 14.7.2016 nepoteče voda v ulici Příčná a pravděpodobně i v ulici Hraniční, V Zahradách a K Ubytovně

Omlouváme se předem za komplikace, ale zokruhování sítě je důležitou a nezbytnou součástí údržby a správy vodovodu


Publikováno 10. 7. 2016 11:48

Pošta Líbeznice - omezení provozu

Datum konání: 12. 7. 2016

V úterý 12.7.2016 od 8.00 do 15.30 hod bude pošta v Líbeznicích z důvodu předem nahlášeného výpadku elektřiny otevřena pouze v omezeném provozu a to pouze pro výdej zásilek.


Publikováno 29. 6. 2016 19:04

Tři podoby rytíře Smila Bořanovského

Ze zahajovacího proslovu starosty obce Libora Řápka u příležitosti 400 let od úmrtí rytíře Smila Bořanovského dne 19.6.2016.

Vážení občané, milé děti, vzácní hosté,
sešli jsme se dnes tady v tomto kostele Narození Panny Marie, abychom si připomněli 400 let od úmrtí rytíře Smila Bořanovského. Před třemi roky, v roce 2013, jsme tady v kostele vzpomínali 500 sté výročí od prvních společných majitelů, kteří kdysi samostatné vsi Bořanovice a Pakoměřice vlastnili, a tím byl právě rod rytířů, kteří si po vsi Bořanovice vzali své příjmení. Prvním známým rytířem s tímto příjmením byl Vavřinec, připomínaný roku 1513 jako spolumajitel pakoměřické tvrze, která se nacházela na místě dnešního, opodál stojícího zámečku. A dnes připomínaný Smil Bořanovský je zase poslední z tohoto rodu, který tady žil až do konce svého života, tedy do roku 1616, kdy byl tady v tomto kostelíčku pohřben. O jeho životě se z písemných pramenů toho mnoho, dá se říci skoro nic, nedochovalo.  Nejvíce nám ale napověděl jeho zachovaný náhrobek. Především se nám zachovala jeho podoba, která je nádherně vytesána do sliveneckého mramoru. A také nám další události z jeho života prozrazuje velice čitelný nápis, z kterého se dozvídáme především přesné datum úmrtí – sobota před sv. Pavlem v roce 1616, jeho věk 48 let, z kterého si můžeme dopočíst rok narození, což bylo v roce 1568 a také to, že tento náhrobek mu nechala udělat jeho žena, Mandaléna  Benedová z Netčin, se kterou měl svatbu v roce 1596. Zde je vyobrazen i její rodový erb - v modrém štítu se zlatým pruhem na koso položená střela  a  samozřejmě i erb rodu Bořanovských – na černém štítě jelení hlava s hrdlem, který je šípem prostřelený.
Slavnostní odpoledne bude zahájeno písněmi z árií oper Wolfganga Amadea Mozarta. Mozart byl vybrán proto, že v letošním roce slaví  260. výročí od narození.  Představí se Vám sopránovým zpěvem Eliška Josifová, která je dcerou našich občanů paní Lenky Vlkové a pana Miroslava Vlka a přijela za Vámi z Českého ráje, dále barytonovým zpěvem pan Libor Novák a na elektrický klavír je doprovodí Ondřej Valenta. Mluveným slovem k Vám bude promlouvat pan David Vejražka, který pochází z rodiny členů činohry Národního divadla v Praze, národního umělce Vítězslava Vejražky a zasloužilé umělkyně Jarmily Krulišové.
Po skončení tohoto představení budete mít všichni možnost zúčastnit se od 15 hodin 30 minut v parčíku u Obecního úřadu odhalení dřevěné sochy rytíře Smila, kterou vyřezal pilořezbář Jan Ambrož z Týna nad Vltavou, který je i tvůrce vodníka Sládečka na Pivovarském rybníce. Nejen pro děti bude připravena loutková Vodnická pohádka, kde jednu z rolí má i náš již zmiňovaný vodník Sládeček. Dále si budete moci prohlédnout i novou keramickou bystu rytíře Smila, kterou zhotovil akademický keramik ze Starých Ďáblic pan Pavel Vondráček, který bude přítomný. Říkal mi, že jeho tvorba se odvíjí od toho, co se mu zrovna honí hlavou nebo co si zákazník objedná na zakázku. Těšit se také můžete na výborné palačinky s ovocem.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat těm, kteří se na přípravách této akce podíleli. Dík patří také paní aranžérce z líbeznického zahradnictví za provedení vazby květin u náhrobků rytířů a na oltáři. Za manžele Nováčkovy, kteří jsou přes nadační fond Sponte majiteli jak zámečku, tak i tohoto kostelíčku, vyřizuji omluvu za neúčast z důvodu onemocnění. Proto jsem se stal na několik dnů kostelníkem tohoto kostela, tak jako kdysi můj pradědeček Josef Moucha, který se za svého života o tento kostel staral. Jak mi vyprávěla moje babička, jednoho zimního dne při cestě do kostela si chtěl pradědeček zkrátit cestu přes umrznutý krecht. Toto se mu málem stalo osudným, neboť vrchní vrstva nebyla příliš umrznuta a on se propadl do "řízků". Začal se propadat stále níže a níže, a nebýt pana Josefa Pečuse, který ho shodou náhod zahlédl, nevím, jak by to všechno dopadlo. Jak poté zachránce říkal, klíče od kostela prý pradědeček držel stále pevně v ruce nad hlavou, aby je náhodou neztratil. Jen doufám, že se já snad nikam nepropadnu.
Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.

Tři podoby Smila.jpg

 


Publikováno 29. 6. 2016 15:45

Slavnostní koncert a odhalení dřevěné sochy

Datum konání: 19. 6. 2016

Pozvánka - Koncert Smil Bořanovský 400 let.jpg


Publikováno 8. 6. 2016 22:23

Nebezpečný přechod na příjezdu do obce má nové světelné signalizační zařízení i osvětlení

Z proslovu starosty Libora Řápka u příležitosti slavnostního otevření SSZ s přisvětlením dne 24. 5. 2016

Vážení občané, milé děti, vzácní hosté,
jak jistě víte, přejít tento úsek silnice Mělnická po přechodu pro chodce se stávalo v posledních letech stále více nebezpečné. Řidičům vozidel se zde nechtělo vycházet vstříc chodcům, což znamenalo buď počkat, až nic v dostatečné vzdálenosti z obou stran nepojede, anebo čekat, až některé auto z té bližší strany zastaví a uprostřed silnice zase čekat, jestli zastaví i z té druhé strany – z čehož vnikaly velmi nebezpečné situace. A to nemluvím o tom, jaké riziko znamenalo přecházet ji v noci nebo při špatných světelných podmínkách.
Proto se zastupitelé obce Bořanovice před více jak rokem rozhodli tuto situaci řešit za pomoci Policie České republiky, konkrétně Dopravního inspektorátu Územního odboru Praha venkov - východ a za pomoci Odboru dopravy Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. A tak se nakonec podařilo realizovat asi tu nejbezpečnější možnou variantu pro chodce, a tou je světelné signalizační zařízení, a to ještě i s přisvětlením. A právě na toto přisvětlení obci Bořanovice přispěla Nadace ČEZ částkou 120 tisíc korun. Tak nám v Bořanovicích vznikl za podpory Nadace ČEZ „oranžový přechod“. Proto je mi ctí přivítat manažera a člena představenstva dozorčí rady ČEZu pana Martina Nováka.
Projekční práce, montáž, instalaci a zprovoznění provedli pracovníci firmy Eltodo, a.s.. Tímto vítám alespoň některé ze zástupců – konkrétně koordinátora projektu Martina Kňákala, vedoucího realizace a servisu Jana Beneše, paní Budskou a také dnes již bývalého pracovníka firmy pana Ing. Zdeňka Plišku, který nám v začátcích studie projektu hodně pomohl.
A teď něco málo k programu.
Jako první bude následovat přestřižení oranžové stuhy oranžovými nůžkami značky Fiskars. To provedu já jako starosta za Obec Bořanovice, dále bude střihat pan Martin Novák za Nadaci ČEZ a poté všichni ti přítomní, kteří stavbou či různými povoleními dali zelenou tomuto oranžovému projektu a také ti, kteří si chtějí domů odnést na památku část oranžové stuhy.
Následovat bude pokřtění tohoto díla. Jelikož toto dílo vzniklo v rámci „Bezpečnosti a ochrany dětí a mládeže“ a alkohol na silnici nepatří, křtít se bude dětským bezalkoholovým šampaňským. Kmotry tohoto světelného signalizačního zařízení s přisvětlením zde v Bořanovicích budou: za Obec místostarosta Ondřej Zoubek, za nadaci ČEZ pan Martin Novák a za bořanovickou mládež Martin Joura s kamarády.
Jako první se vám na přechodu představí místní DUO mažoretky - sestry Řápkovy -s přechodovou choreografií na pochodovou píseň „Šly panenky silnicí“, kterou zahrají dva přespolní a jeden místní muzikant, který si pro tuto příležitost koupil i oranžové bubny, prý aby ladil. A jak vidíte, tak si také všichni oblékli slušivé svítivé oranžové vestičky.
Po tomto slavnostním zahájení budete všichni pozváni na malé občerstvení při hudbě. O přípravu uzeniny na grilu s oblohou se budou starat členové jednotky dobrovolných hasičů Bořanovice, za což jim patří velký dík. Dík patří i panu Smetanovi a panu Pražákovi, že nám dovolili použít pozemek před jejich domem k tomuto slavnostnímu aktu. Děkuji také Obecní policii Líbeznice za dohled nad bezpečností při oslavě.

A jak starosta řekl, tak se i stalo….

Tisková zpráva ČEZ -         https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/5519.html

Prohlédněte si fotografie

Semafor otevření_25_5_2016[2].jpg


Publikováno 27. 5. 2016 15:21

Rybářský dětský den 2016

Datum konání: 28. 5. 2016

Plakát MDD Bořanovice 2016.jpg


Publikováno 26. 5. 2016 11:18


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
Pozvánka na Pálení čarodějnic - Bořanovice 2024
Pozvánka na Pálení čarodějnic - Bořanovice 2024
Omezení pálení dne 30. 4. 2024
1 2 3
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 1/2024
4 5
6
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
7
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
8
Pozvánka na Májové oslavy - Bořanovice 8. 5. 2024
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
Informace k volbám do Evropského parlamentu pro politické strany, politická hnutí, koalice
Pozvánka na Májové oslavy - Bořanovice 8. 5. 2024
9
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
10
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
11
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
12
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
13
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
14
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
15
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
16
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
17
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
18
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
19
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
20
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
21
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
22
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
23
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
24
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
25
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
26
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
27 28 29 30 31 1 2

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

21. 5. Monika

Zítra: Emil

Návštěvnost stránek

2897647