Aktuality


Dopravní omezení v ul. Na Hlavní v MČ Praha – Březiněves

Datum konání: 10. 8. 2016 - 25. 9. 2016

Vážení občané, 
od 10.8.2016 do 25.9.2016 bude probíhat oprava komunikace ul. Na Hlavní v Městské části Praha – Březiněves, a to v úseku od křížení ulic Na Hlavní a Vzdálená směrem k hranici katastru hl. m. Prahy (Březiněvsi, odbočení do Rabatu u čerpací stanice). Objednavatelem a investorem akce je Technická Správa Komunikací hlavního města Prahy.

Informace z webu MČ Praha - Březiněves:

Oprava bude probíhat v pěti etapách. První z nich bude časově a technicky nejnáročnější. Od 10.8.2016 do 30.8.2016 bude uzavřen celý zmiňovaný úsek od Vzdálené k odbočení na cestu vedoucí k Rabatu (ven z Prahy). Doprava bude řízena semaforem a projíždět se bude kyvadlově. Z ulice Vzdálená (stará zástavba) budou moci vjíždět automobily na komunikaci Na Hlavní pouze směrem do centra a automobily vyjíždějící od stavebnin budou moci najíždět na komunikaci II/243 směrem na Líbeznice. Druhá a třetí etapa se bude týkat opravy druhé části komunikace směr do Prahy. Ve druhé fázi od 31.8.2016 do 11.9.2016 bude uzavřen vjezd a výjezd z ul. Johanitská a ve třetí fázi dojde od 12.9.2016 do 19.9.2016 k uzavření vjezdu a výjezdu z ul. Vzdálená (nová zástavba). Čtvrtá etapa plánovaná od  20.9.2016 do 24.9.2016 zahrnuje úpravu druhých částí ústících do ulice Vzdálená (stará zástavba) a na cestu k Rabatu a dne 25.9.2016 bude uzavřen na jeden den vjezd do Březiněvsi úplně.

V této souvislosti bude s největší pravděpodobností docházet ke zpožďování autobusových modrých linek. Z výše uvedených důvodů Vás zastupitelé MČ Praha – Březiněves žádájí o trpělivost.

                                                                 

 

                                                                 


Publikováno 8. 8. 2016 15:03

Pokládka asfaltové obrusné vrstvy v ulici Družstevní - 1.8.2016

Družstevní_stavba 2 kopie.jpg


Publikováno 3. 8. 2016 16:21

Oprava komunikace – ulice Družstevní

Dát do pořádku tuto poničenou místní komunikaci, která je dlouhá bezmála 400 m, bylo jednou z priorit nového zastupitelstva. Proto v únoru 2015 byla oslovena firma Sinpps s.r.o., aby vypracovala projektovou dokumentaci pro stavební řízení. V říjnu 2015 proběhlo ústní projednání s majiteli sousedních nemovitostí, jejichž návrhy a námitky byly doplněny a zohledněny v projektové dokumentaci. V prosinci 2015 bylo vydáno na tuto akci stavební povolení. V téže době byla starostou obce podána žádost na získání finančních prostředků z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj. Počátkem května 2016 přišlo rozhodnutí o schválení poskytnutí dotace, a to v té maximální možné výši – 1 000 000,- Kč. Tato poskytnutá dotace musí být vyčerpána do konce roku 2016. Obec Bořanovice ještě téhož měsíce v květnu vyhlásila výzvu k podání nabídek. V rámci zadávacího řízení došlo do soutěže celkem 10 nabídek z 26 oslovených firem. Výběrová komise hodnotila jednotlivé nabídky ve vztahu k včasnému doručení nabídky, úplnosti z hlediska požadovaného obsahu a splnění požadovaných kvalifikačních kritérií. Hlavním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky - z 80 % nejnižší nabídková cena a z 20 % délka nabízené záruční lhůty. Vítězem se stal uchazeč s nejvyšším počtem bodů – firma STRABAG a.s.. Zastupitelstvo obce Bořanovice na svém veřejném zasedání potvrdilo rozhodnutí výběrové komise a schválilo podepsání smlouvy o dílo. Tak se také stalo a dne 27.6.2016 bylo předáno této firmě staveniště v ulici Družstevní.
Práce na opravě ulice Družstevní jsou zhruba ve své polovině. Právě probíhají práce na přípojkách nových kanalizačních vpustí a na osazování betonových obrubníků z jižní strany, které na části protější strany komunikace doplní postranní betonový odvodňovací žlab. V pondělí 25. července se plánuje frézování stávajícího krytu vozovky. Ukončení realizace stavebních prací je plánováno do 16. srpna 2016. Pravidelně jsou jednotlivé stavební činnosti kontrolovány obcí objednaným technickým stavebním a autorským dozorem. Firma V a K Zápy s.r.o., která je provozovatelem vodovodu a kanalizace v obci Bořanovice, provedla během stavebních prací důležité a nezbytné propojení vodovodních řadů, které byly slepě zakončeny v ulicích V Zahradách a  Příčná. Tím došlo k potřebnému zokruhování vodovodní sítě. Na závěr žádáme rezidenty o ohleduplnost při projíždění staveništěm a omlouváme se za potřebné a na omezenou dobu nezbytné uzavírky, které probíhají během prací na této komunikaci v ulici Družstevní.

Družstevní_stavba 1.jpg


Publikováno 20. 7. 2016 15:07

Odstávka vody v Bořanovicích - srpen 2016

Datum konání: 2. 8. 2016 - 3. 8. 2016

Vážení odběratelé,
společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v  souladu  s § 9 odst. 6 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb. oznamuje, že z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude v termínu:
                              od úterý                     2.8.2016       8:00 hod
                  do středy                    3.8.2016       7:00 hod

                     PŘERUŠENA DODÁVKA PITNÉ VODY
                                  v celé obci Bořanovice.
                        

      Voda nepoteče vůbec, anebo jen slabě (velmi nízký tlak)

V této souvislosti vyzývá společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. všechny odběratele k předzásobení pitnou vodou i pro užitkové účely. Omlouváme se Vám za způsobené problémy v zásobování vodou. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody.
POZOR: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.


Publikováno 18. 7. 2016 19:44

Anenská pouťová zábava - Bořanovice 2016

Datum konání: 23. 7. 2016

Plakát - Anenská pouťová zábava_Bořanovice 2016.jpg


Publikováno 14. 7. 2016 18:15

Možnost stravování - obědy

Výdej obědů_Hortenzie.jpg


Publikováno 13. 7. 2016 17:25

Odstávka vody v Bořanovicích

Datum konání: 12. 7. 2016 - 14. 7. 2016

Oznamujeme Vám, že z důvodu propojování vodovodních řadů dojde k přerušení dodávky pitné vody v době od cca 8.00 hodin do 14.00 hodin (vodovod bude uzavřen pouze na nezbytně nutnou dobu).

- v úterý 12.7.2016 nepoteče voda v ulici Družstevní, Krátká, Hovorčovická, K Jipu, V Alejíčkách a na ní připojené ulice
- ve středu 13.7.2016 nepoteče voda v ulici V Zahradách
- ve čtvrtek 14.7.2016 nepoteče voda v ulici Příčná a pravděpodobně i v ulici Hraniční, V Zahradách a K Ubytovně

Omlouváme se předem za komplikace, ale zokruhování sítě je důležitou a nezbytnou součástí údržby a správy vodovodu


Publikováno 10. 7. 2016 11:48

Pošta Líbeznice - omezení provozu

Datum konání: 12. 7. 2016

V úterý 12.7.2016 od 8.00 do 15.30 hod bude pošta v Líbeznicích z důvodu předem nahlášeného výpadku elektřiny otevřena pouze v omezeném provozu a to pouze pro výdej zásilek.


Publikováno 29. 6. 2016 19:04

Tři podoby rytíře Smila Bořanovského

Ze zahajovacího proslovu starosty obce Libora Řápka u příležitosti 400 let od úmrtí rytíře Smila Bořanovského dne 19.6.2016.

Vážení občané, milé děti, vzácní hosté,
sešli jsme se dnes tady v tomto kostele Narození Panny Marie, abychom si připomněli 400 let od úmrtí rytíře Smila Bořanovského. Před třemi roky, v roce 2013, jsme tady v kostele vzpomínali 500 sté výročí od prvních společných majitelů, kteří kdysi samostatné vsi Bořanovice a Pakoměřice vlastnili, a tím byl právě rod rytířů, kteří si po vsi Bořanovice vzali své příjmení. Prvním známým rytířem s tímto příjmením byl Vavřinec, připomínaný roku 1513 jako spolumajitel pakoměřické tvrze, která se nacházela na místě dnešního, opodál stojícího zámečku. A dnes připomínaný Smil Bořanovský je zase poslední z tohoto rodu, který tady žil až do konce svého života, tedy do roku 1616, kdy byl tady v tomto kostelíčku pohřben. O jeho životě se z písemných pramenů toho mnoho, dá se říci skoro nic, nedochovalo.  Nejvíce nám ale napověděl jeho zachovaný náhrobek. Především se nám zachovala jeho podoba, která je nádherně vytesána do sliveneckého mramoru. A také nám další události z jeho života prozrazuje velice čitelný nápis, z kterého se dozvídáme především přesné datum úmrtí – sobota před sv. Pavlem v roce 1616, jeho věk 48 let, z kterého si můžeme dopočíst rok narození, což bylo v roce 1568 a také to, že tento náhrobek mu nechala udělat jeho žena, Mandaléna  Benedová z Netčin, se kterou měl svatbu v roce 1596. Zde je vyobrazen i její rodový erb - v modrém štítu se zlatým pruhem na koso položená střela  a  samozřejmě i erb rodu Bořanovských – na černém štítě jelení hlava s hrdlem, který je šípem prostřelený.
Slavnostní odpoledne bude zahájeno písněmi z árií oper Wolfganga Amadea Mozarta. Mozart byl vybrán proto, že v letošním roce slaví  260. výročí od narození.  Představí se Vám sopránovým zpěvem Eliška Josifová, která je dcerou našich občanů paní Lenky Vlkové a pana Miroslava Vlka a přijela za Vámi z Českého ráje, dále barytonovým zpěvem pan Libor Novák a na elektrický klavír je doprovodí Ondřej Valenta. Mluveným slovem k Vám bude promlouvat pan David Vejražka, který pochází z rodiny členů činohry Národního divadla v Praze, národního umělce Vítězslava Vejražky a zasloužilé umělkyně Jarmily Krulišové.
Po skončení tohoto představení budete mít všichni možnost zúčastnit se od 15 hodin 30 minut v parčíku u Obecního úřadu odhalení dřevěné sochy rytíře Smila, kterou vyřezal pilořezbář Jan Ambrož z Týna nad Vltavou, který je i tvůrce vodníka Sládečka na Pivovarském rybníce. Nejen pro děti bude připravena loutková Vodnická pohádka, kde jednu z rolí má i náš již zmiňovaný vodník Sládeček. Dále si budete moci prohlédnout i novou keramickou bystu rytíře Smila, kterou zhotovil akademický keramik ze Starých Ďáblic pan Pavel Vondráček, který bude přítomný. Říkal mi, že jeho tvorba se odvíjí od toho, co se mu zrovna honí hlavou nebo co si zákazník objedná na zakázku. Těšit se také můžete na výborné palačinky s ovocem.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat těm, kteří se na přípravách této akce podíleli. Dík patří také paní aranžérce z líbeznického zahradnictví za provedení vazby květin u náhrobků rytířů a na oltáři. Za manžele Nováčkovy, kteří jsou přes nadační fond Sponte majiteli jak zámečku, tak i tohoto kostelíčku, vyřizuji omluvu za neúčast z důvodu onemocnění. Proto jsem se stal na několik dnů kostelníkem tohoto kostela, tak jako kdysi můj pradědeček Josef Moucha, který se za svého života o tento kostel staral. Jak mi vyprávěla moje babička, jednoho zimního dne při cestě do kostela si chtěl pradědeček zkrátit cestu přes umrznutý krecht. Toto se mu málem stalo osudným, neboť vrchní vrstva nebyla příliš umrznuta a on se propadl do "řízků". Začal se propadat stále níže a níže, a nebýt pana Josefa Pečuse, který ho shodou náhod zahlédl, nevím, jak by to všechno dopadlo. Jak poté zachránce říkal, klíče od kostela prý pradědeček držel stále pevně v ruce nad hlavou, aby je náhodou neztratil. Jen doufám, že se já snad nikam nepropadnu.
Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.

Tři podoby Smila.jpg

 


Publikováno 29. 6. 2016 15:45

Slavnostní koncert a odhalení dřevěné sochy

Datum konání: 19. 6. 2016

Pozvánka - Koncert Smil Bořanovský 400 let.jpg


Publikováno 8. 6. 2016 22:23


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31
Otevření nového pavilonu školy - Líbeznice
1
2 3
Kickbox pro děti a dospělé
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Čokoládové střílení pro děti - 2019
Čokoládové střílení pro děti - 2019
29
30 1 2 3 4 5 6

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

Vyhledat v textu

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Návštěvnost stránek

956894